bykleil_14.11

Årsmøte Bykle IL

NB: her finn du og årsmøtepapir :)
Årsmøte på Samfunnshuset torsdag 21.03. kl 18.00
Servering og diverse premieutdeling etter årsmøtet ca kl 19.

 Saksliste:

 1. Konstituering av møtet:
 • Godkjenning av dei med stemmerett
 • Val av ordstyrar, protokollførar og to medlemmar til å skrive under protokollen
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Handsaming av årsmelding for 2023
 3. Handsaming av rekneskap 2023
 4. Handsame melding frå kontrollutval/ revisor
 5. Handsaming av budsjett 2024.
 6. Medlemskontingent 2024
 7. Treningsavgift
 8. Innkomne saker og framlegg:
 • Fatbikeritt i ljosløype/ Støyledal. Forslag frå Steinar Haugen
 1. Fullmakter til styret
 • Fullmakt til styret om å utnemne representantar til ting og møte i dei organisasjonsledd. idrettslaget har represent som idrettskrets, skikrets og idrettsråd)
 1. Val av styre, grupper, kontrollutval, mat- og valkomité.
 2. Fleirbruks hall i Bykle – status, vidare arbeid med prosjektet
 3. NM langrenn del 2 - 2025
 4. Orienteringer: Brynjeprosjektet ved Vidar Mortensen

 

Dokumenter til årsmøte:

- årsmelding Bykle IL 2023

- resultatrapport Bykle IL 2023

- balanserapport Bykle IL 2023

- forslag til val frå valnemd

- innkomne forslag - Fatbike ritt Bykle

 

 

Forslag til saker sendast til bykle.il@gmail.com innan 10. mars

 

Styret