arsmote

Årsmøte Bykle IL 2020

Velkommen til årsmøte i Bykle IL på Bykle Hotell mandag 29.juni kl 19.00.

Saksliste:

 1. Konstituering av møtet:
 • Godkjenning av dei med stemmerett
 • Val av ordstyrar, protokollførar og to medlemmar til å skrive under protokollen
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Godkjenning av årsmelding for 2019
 3. Godkjenning av rekneskap 2019
 4. Fullmakter til styret
 • Fullmakt til styret om å utnemne representantar til ting og møte i dei organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett (idrettskrets, skikrets og idrettsråd)
 1. Innkomne saker og framlegg:
 2. Orienteringer:
 • Ny lovnorm vedteke av styret frå 08.01.2020
 • Nytt servicebygg ved Idrettsbanen - status
 • Arbeidsgruppe for å arrangere NM langrenn del 2 i 2021 eller 2022
 • Støyledalslåmi og Hovden Tour
 1. Kontingent 2020
 2. Treningsavgift
 • Vidareføre at ein ikkje har treningsavgift
 1. Godkjenning av budsjett 2020
 2. Val av styre, gruppeleiarar, kontrollutval, mat- og valkomité og revisorar

 

 

Det blir enkel servering

                                                                                                 

Med helsing

Bykle Idrettslag v/Styret

Dokument til årsmøte:

- innkalling til årsmøte Bykle IL 2020

- saksliste til årsmøte Bykle IL 2020

- innstilling valgnemd Bykle IL 2020

- regnskap Bykle IL 2019

- balanse Bykle IL 2019

- budsjett Bykle IL 2020